menusearch
avatsoft.com

تحلیل در نرم افزار xflow

تحلیل در نرم افزار xflow
تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در نرم افزار XFlowتحلیل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در نرم افزار XFlow - chieve.png تحلیل گردابه‌های ایجا - باتی (CFD) در نرم افزار XFlow http:/ - ایجاد شده در اثر حرکت سینوسی ایرفویل - یک دیوار و در نواحی ایجاد wake در نرم - صحبت کردن در مورد پروژه خود با شماره - ی (CFD) در نرم افزار XFlow http://av - FD) در نرم افزار XFlow http://avatso
تحلیل CFD ، مرز متحرک ، روش بدون شبکه ، تحلیل در نرم افزار XFlow ، روش لاگرانژی ، آموزش Xflow ،
2588 بازدید، جمعه دوازدهم مرداد ۹۷
تحلیل جریان سیال داخل هندسه‌های پیچیدهتحلیل جریان سیال داخل هندسه‌های پیچیده - ltzmann به تحلیل جریان سیال داخل هندس - amic mesh) تحلیل می‌نماید. استفا - سرعت و دقت تحلیل را به میزان قابل توج - رد پروژه و تحلیل مورد نظر خود با شمار - که lattice در نزدیکی دیوارها و نواحی - ‌برد، در حالیکه زمان مورد نیاز ک - نیروی فنر در جهت مخالف جریان با استف - نوان ورودی در اختیار حلگر قرار می&zwn - صحبت کردن در مورد پروژه و تحلیل مورد
قابلیت rigid body solver ، روش بدون شبکه ، تحلیل جسم متحرک ، شبکه محاسباتی متحرک ، شبیه‌سازی توربولانسی ، روش Lattice Boltzmann ، روش meshless ، آموزش نرم افزار XFlow ، تحلیل در نرم افزار XFlow ، آموزش ایکس فلو ،
803 بازدید، پنج شنبه هجدهم مرداد ۹۷
مشاوره پروژه ها: 09212767510